Detaliojo plano rengimas

    Detalusis planas – kompleksinis urbanizuojamos arba urbanizuotos teritorijos vietovės planavimo dokumentas. Šiame dokumente yra pateikiama informacija apie teritorijas, žemės sklypus, jų grupes, tvarką, sąlygas.

    Detaliojo plano rengimas yra vykdomas etapais. Iš pradžių nustatyta tvarka skelbiama apie priimtą sprendimą dėl teritorijų planavimo dokumento rengimo pradžios (sklypai turi būti su geodeziniais) ir planavimo tikslų bei planavimo darbų programą. Po to yra parengiamas topografinis planas, analizuojama turima situacija, formuojami bendrieji sprendiniai, kurie vėliau dar yra sukonkretizuojami ir viešinami. Atlikus šiuos procesus, detalusis planas yra teikiamas derinimui.

    Detalusis planas yra reikalingas tada, kai yra performuojami esami sklypai arba ruošiamasi statyti statinius. Esant tokioms situacijoms šis planas yra reikalingas todėl, kad viskas būtų aišku dėl teritorijų apstatymo, nuosavybės klausimų bei, kad visi procesai būtų vykdomi numatyta tvarka.

    Verta atkreipti dėmesį, jog neurbanizuojamose bei neurbanizuotose teritorijose detalieji planai nėra rengiami. Kol nėra pasibaigęs detaliojo plano galiojimas, sklype negalima statyti jokių statinių ten, kur jie nėra pažymėti šiame plane. Be to, jeigu detaliojo plano yra laikomasi nepilnai, institucijos turi teisę neišduoti leidimo statyboms pradėti.

     Paslauga aktuali asmenims, norintiems:

• Performuoti esamus sklypus;
• Norint vykdyti statybas(gauti užstatymo teritoriją);
• Pakeisti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas;
• Suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą;
• Numatyti, koks gali būti optimalus planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacijų koridorių tinklas.
• Numatyti, kuriose teritorijose gali būti vykdoma želdynų plėtra, esamų apsauga, atkūrimas;
• Norint įrengti papildomus įvažiavimus miestuose.